Arkitekten

Arkitektfaglige ydelser

Min tegnestue er tilknyttet ArkitektHjælpen i Akademisk Arkitektforening og er af domstolsstyrelsen beskikket sagkyndig iht. retsplejelovens § 404, stk. 3.
Rådgivning af både bygherrer og håndværksmestre, herunder projektering af de fleste former for nybyggeri – enfamiliehuse, fritidshuse, om- og tilbygninger, restaurering samt udarbejdelse af lokalplaner. Projektering kan omfatte alt lige fra den første skitsering til det endelige udbudsmateriale – til udbud i fagentreprice eller totalentreprice. Arbejdsområde: Over alt i Danmark incl. Færøerne. Dog er der visse klienter, vi ikke kan hjælpe: Det gælder de af byggeriets parter, for hvem det kun drejer sig pengenes værdi og ikke om opgavens indhold, hvilket ikke skal forveksles med den økonomiske bevidsthed, som de fleste af os nødvendigvis må udvise.

Byggetilladelse
Ethvert byggearbejde fordrer en byggetilladelse – der eksisterer dog en bagatelgrænse. Mange er af den opfattelse, at en byggetilladelse er et kvalitetsstempel fra myndighedernes side, og en garanti for at byggeriets tekniske detaljer er i orden. Ingen af delene er tilfældet; kommunen har intet ansvar, heller ikke selv om den tager sig godt betalt for at udstede byggetilladelsen.

Forsikringssager
Har du haft en større skade på dit hus, kan det være en fordel at have byggeteknisk rådgivning med fra starten. Som hovedregel gælder, at forsikringsselskabets opgørelse er i orden, men i de fleste større skadeopgørelser forekommer fejl og forglemmelser, og det kan være dyrt at spare et rådgiverhonorar. I mange tilfælde omfatter forsikringen dog et honorar til rådgivning ved skadens udbedring. Men min bistand omfatter kun relevante krav fremsat på et relevant grundlag. Hvis du ukritisk forventer, at skaden skal ”give overskud”, må du finde en bedre rådgiver.

Håndværkertilbud
En opgave skal ikke være særlig stor, før det betaler sig at indhente flere tilbud. Forudsætningen for at sammenligne priserne er, at firmaerne giver tilbud på præcis den samme ydelse, og til det brug fordres et ensartet udbud i form af tegning(er) og beskrivelse.  Håndværkerens tilbud henviser ofte til AB  (Almindelige betingelser vedr. arbejder og leverancer) som en del af aftalegrundlaget. Der kan være gode grunde til vælge AB – og der kan være lige så gode grunde til et fravalg. Det afhænger af opgavens art og omfang – og af hvem jeg skal rådgive… For begge parter indeholder AB  (efter min bedste opfattelse) en række faldgruber, som jeg gerne drøfter med den part, som jeg skal rådgive.  AB indebærer bl.a., at du fraskriver dig retten til at lade en tvist indbringe ved domstolene. Du er henvist til at lade sagen afgøre ved Voldgift, hvilket kan være forbundet med både fordele og ulemper.

Jeg rådgiver dig gerne herom – uanset du er bygherre eller håndværksmester.

Kort sagt: AB er ingen trylleformular, uanset hvad din bankrådgiver eller din advokat måtte have lært på et kursus.

Når du vælger at spare rådgiverhonoraret
Til de mindre sager kan du selvfølgelig vælge at ”spare” rådgiverhonoraret. Nogle håndværksmestre er også helst fri for, at en rådgiver holder øje med deres arbejde. De vil fortælle dig, at arkitekten er et fordyrende led i byggeriet, som du gør klogt i at spare. En del bankfolk råder kunderne til at spare rådgiveren. De ser kun på økonomien, de ser ikke på kvaliteten – eller øjner de problemer, som manglende rådgivning kan afstedkomme. Problemerne opstår om ikke før, så når håndværksmesteren har skrevet regningen ud. Den reelle håndværksmester og den reelle bygherre har haft hver sin opfattelse af, hvad tilbuddet rent faktisk har omfattet. Håndværksmesterens tilbud har typisk været ledsaget af en meget kortfattet beskrivelse og konkrete aftaler om en række detaljer mangler.

Som udgangspunkt skal håndværksmesteren have sine penge for de erlagte ydelser, men du kan undgå ubehagelige overraskelser ved at engagere en rådgiver til at gennemgå håndværksmesterens tilbud, evt. udarbejde en konkret beskrivelse over de arbejder og leverancer, du ønsker tilbud på, herunder fastlæggelse af terminer, betalingsbetingelser m.m.

Lokalplaner
Har kommunen vedtaget et lokalplanforslag, som berører dig, har du mulighed for at komme med en indsigelse og et alternativt forslag. Jeg kan om fornødent bistå hermed, men det er langt fra givet, at kommunen vil tage hensyn til dig og dine naboers indsigelser, hvor relevante de end måtte være.
Mange kommuner (men ikke alle) mener, at de taber ansigt, når de skal omgøre et lokalplanforslag. Det er en del af den kommunale selvforståelse, og en nok så kvalificeret indsigelse kan ikke ændre herpå.

Naturklagenævnet
Du kan påklage kommunens afgørelse til naturklagenævnet. Naturklagenævnet er et overordnet politisk styret organ, og kvaliteten af sagsbehandlingen er i overensstemmelse hermed.
Nævnet foretager i reglen ingen besigtigelse, og du må affinde dig med, at afgørelsen kan være ubegrundet. Gennem årene har jeg haft adskillige klagesager gennem naturklagenævnet, og det er svært at finde kontinuitet i nævnets afgørelser.

Når jeg skal være helt ærlig gælder følgende hovedregel:

De sager, jeg har tabt i naturklagenævnet, burde jeg have vundet – og de sager jeg har vundet, burde jeg have tabt.

Tilbage har jeg kun at ønske held og lykke i din klagesag – du får brug for begge dele.

Ophavsret
Uanset hvilken arkitekt du engagerer som rådgiver, er det altid arkitekten, der har ophavsretten til tegningerne.

Særlige opgaver
Der kan også være opgaver, hvor relevante de end måtte være, som jeg ikke kan påtage mig. Jeg tegner ikke flere vinkelstuer og samtalekøkkener. I givet fald henviser jeg til en kollega.

Honorar
Den første konsultation er selvfølgelig uden beregning, vi kan føle hinanden på tænderne, og skal vi indlede et samarbejde, kan du i reglen få en fast pris på mine ydelser.